ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله سوم ،مربوط به گود برداری زمین می باشد.


@image


گود برداری زمین :

در این مرحله از ساخت استخر شما نیاز دارید به کرایه کردن حداقل یک ماشین حفاری جهت گود برداری منطقه مورد نظر .

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم

محصولات مرتبط