لیست مقالات

ساخت استخر مرحله اول

مرحله اول ساخت استخر ، طراحی اولیه می باشد.

ساخت استخر مرحله دوم

در این مرحله از ساخت استخر شما باید مجوزهای لازمه راجهت ساخت استخر اخذ نمایید.

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله سوم ،مربوط به گود برداری زمین می باشد.

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله چهارم شامل هموار سازی کف و دیواره استخر می باشد.

ساخت استخر مرحله پنجم

مرجله پنجم ساخت استخر شامل قالب بندی دیواره می باشد.