عکس مقاله

لوله و اتصالات TP ایتالیا

لوله و اتصالات TP ایتالیا

سه راه 90 ناف دنده

برای استعلام تماس بگیرید

اورینگ

برای استعلام تماس بگیرید

بست

برای استعلام تماس بگیرید

بوشن دنده شیر توپی

برای استعلام تماس بگیرید

بوشن ساده شیر توپی

برای استعلام تماس بگیرید

بوشن چسبی

برای استعلام تماس بگیرید

بوشن یکسر دنده تبدیل

برای استعلام تماس بگیرید

بوشن یکسر دنده حلقه دار

برای استعلام تماس بگیرید

بوشن یکسر مغزی

برای استعلام تماس بگیرید

بوشن یکسر دنده

برای استعلام تماس بگیرید

تبدیل دنده

برای استعلام تماس بگیرید

تبدیل چسبی

برای استعلام تماس بگیرید

درپوش دنده

برای استعلام تماس بگیرید

دستگیره شیر TP

برای استعلام تماس بگیرید

رابط مخزن

برای استعلام تماس بگیرید

زانو 45درجه دنده

برای استعلام تماس بگیرید

زانو 45 درجه چسبی

برای استعلام تماس بگیرید

زانو 90 درجه دنده

برای استعلام تماس بگیرید

زانو 90 درجه چسبی

برای استعلام تماس بگیرید

زانو سه راهه

برای استعلام تماس بگیرید

زانو یکسر دنده 90

برای استعلام تماس بگیرید

سرشلنگی دنده

برای استعلام تماس بگیرید

سرشلنگی چسبی

برای استعلام تماس بگیرید

سه راه 90 درجه چسبی

برای استعلام تماس بگیرید

رینگ

برای استعلام تماس بگیرید

رینگ و فلنچ

برای استعلام تماس بگیرید

شیر پروانه ای

برای استعلام تماس بگیرید

شیر توپی مهره دار

برای استعلام تماس بگیرید

شیر توپی مهره دار دنده

برای استعلام تماس بگیرید

شیر یکطرفه بین فلنچی

برای استعلام تماس بگیرید

شیر یکطرفه مهره دار

برای استعلام تماس بگیرید

فلنچ کور

برای استعلام تماس بگیرید

مغزی دنده

برای استعلام تماس بگیرید

مهره ماسوره چسبی

برای استعلام تماس بگیرید

مهره و ماسوره یکسر دنده

برای استعلام تماس بگیرید

مهره و ماسوره یکسر مغزی

برای استعلام تماس بگیرید

نوار تفلون

برای استعلام تماس بگیرید

چهارراه

برای استعلام تماس بگیرید

کپ چسبی

برای استعلام تماس بگیرید